Horiuchi Marina, Taguchi Hana, Notsu Yunano en evento debut de Rika-chan